فایل (word) بررسی و تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به موضوع حقوق بشر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی و تحلیل محتوای کتابهای مطالعات اجتماعی دوره ابتدایی از نظر میزان توجه به موضوع حقوق بشر :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی و تحلیل مولفه های حقوق بشر در کتاب های مطالعات اجتماع ی دوره ابتدا یی می باشد .مولفه های حقوق بشر بر مبنای اعلامیه جهانی حقوق بشر و با بهره گیری از مقالات و پایان نامه های انجام شده انتخابشده است.جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه کتابهای درس ی درس ی مطالعات اجتماع ی دوره ابتدا یی در سال1394-1395 است. روش پژوهش از نوع تلفیق دو روش توصیفی و تحلیل محتوا میباشد و واحد تحلیل نیز شاملمتن, تصاویر و تمرینات کتابهای مذکور است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که بیشترین اهمیت به مولفه حق کارو اشتغال و کمترین اهمیت به مولفه توجه زنان داده شده است و نکته دیگر اینکه مولفه ها به صورت یکنواخت ومتعادل در بین پایه ها توزیع نشده است.

لینک کمکی