فایل (word) بررسی نیمرخ های شخصیتی افراد مطلقه و افراد عادی در شهر تبریز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نیمرخ های شخصیتی افراد مطلقه و افراد عادی در شهر تبریز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :13

چکیده مقاله:

هدف تحقیق حاضر بررسی تفاوت میان نیم رخ های شخصیتی افراد مطلقه و افراد عادی است. برای این منظور 20 زوجمطلقه و 20 زوج عادی از بین خانواده های تبریزی بصورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای سنجشنیم رخ های شخصیتی از مدل پنج عاملی شخصیت نئواستفاده شد. جهت تحلیل داده ها از روش آماری t-test مستقلاستفاده گردید. نتایج بدست آمده نشان داد که بین نیم رخ های شخصیتی افراد مطلقه و عادی در عامل های رواننژندگرایی و برون گرایی تفاوت معنی داری وجود ندارد ولی در عامل های انعطاف پذیری و دلپذیر بودن و با وجدان بودنتفاوت معنی داری وجود دارد. عامل های شخصیتی انعطاف پذیری, دلپذیر بودن و با وجدان بودن در بین افراد عادیبطور معنی داری بیشتر از افراد مطلقه می باشد. همچنین میزان تیپ های شخصیتی در بین زنان و مردان تفاوتمعنی داری ندارد.

لینک کمکی