فایل (word) بررسی نگرش مدیران به اجرای کیفی طرح تدبیر,کرامت, الگوی مصرف و ارتقا قرآنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نگرش مدیران به اجرای کیفی طرح تدبیر,کرامت, الگوی مصرف و ارتقا قرآنی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

هدف از پژوهش حاضر بررسی نگرش مدیران به اجرای کیفی طرح تدبیر, کرامت, الگوی مصرف و ارتقا قرآنی بود. اینمطالعه از نوع توصیفی به روش پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش را مدیران غیر انتفاعی کرج در سال1394 (N=100) بودند. که از بین آنها 71 نفر بعنوان نمونه و به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. حجم نمونه ی آماری از جدول کرجسی و مورگان استفاده شد. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه ی نگرش سنج محقق ساخته استفاده شد. پایایی آنها با استفاده از آلفای کرانباخ 91 % گزارش گردید. برای تحلیل دادهها از روش T تکمتغیره استفاده شد. نتایج به دست آمده نشان داد. نگرش مدیران به اجرای طرح تدبیر, آموزش ارتقا قرآنی و اصلاحالگوب مصرف و مقایسه آن با میانگین فرضی جامعه مطلوب بود. ولی نگرش مدیران به اجرای طرح کرامت و مقایسهآن با میانگین فرضی جامعه مطلوب نبود.

لینک کمکی