فایل (word) بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی موانع بکارگیری فناوری اطلاعات و ارتباطات در تعلیم و تربیت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

امروزه فناوری اطلاعات در همه ی زمینه های زیستی و زندگی بشر نفوذ کرده و موجب ایجاد تغییر و تحولات گسترده گاهمفید و یا مضر شده است. طبیعی است که هر گاه علوم جدیدی پا به عرصه اجتماع و امورات مردم می گذارد با خود مشکلاتو موانعی برای انجام آن علم جدید به همراه دارد که گاه عادت کردن افراد به شیوه های زندگی قدیمی و انس گرفتن با آنشیوه ها خود باعث ایجاد موانعی بر سر راه این علوم از جمله فناوری اطلاعات و ارتباطات در این خصوص دارد. پژوهش حاضربا هدف بررسی همین مشکلات و موانع با استفاده از تعریف فناوری اطلاعات و مقایسه با فواید آن دست به کشف و دادن راهحل برای بهبود و استفاده مفید از این موانع برای پیشرفت نموده است و با ا استفاده از روش توصیفی-تحلیلی یافته ها و منابعکتابخانه ای و اسنادی به نتایجی رسید که که از این قرار است: مهم ترین موانع استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات از نظرمعلمان, موانع مرتبط با مسایل آموزشی بود. همچنین بین رشته تحصیلی, سابقه خدمت آموزشی, سطوح تحصیلی و سطوحسنی در استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات رابطه معنی داری وجود داشت . استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات دروزارت آموزش و پرورش باید در اولویت قرار بگیرد و نیروی متخصص در این زمینه باید تربیت شود. همچنین معلمان باید دراین زمینه مورد آموزش قرار بگیرند و درخصوص نهادینه کردن استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات باید سیاست گذاری وبرنامه ریزی روشن و اطلاع رسانی به موقع صورت گیرد.

لینک کمکی