فایل (word) بررسی مقایسه ای میزان رضایت از زندگی در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و زنان غیرسرپرست

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی مقایسه ای میزان رضایت از زندگی در میان زنان سرپرست خانوار تحت پوشش بهزیستی و زنان غیرسرپرست :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف: تحقیق حاضر به بررسی مقایسه ای میزان رضایت از زندگی در میان زنان سرپرست خانوار و زنان غیرسرپرست می پردازد.روش: روش این مطالعه علی – مقایسه ای (پس رویدادی) است جامعه آماری این پژوهش عبارت بود از تمامی زنان سرپرست خانوار و غیر سرپرست منطه سه شهرداری سنندج از آنجا که تعداد زنان سرپرست خانوار تحت پوشش سازمان بهزیستی این منطقه محدود و مشخص بوده ( 150 نفر) لذا به صورت سرشماری در نظر گرفته شدند و همچنین به منظور مقایسه 150 نفر از زنان غیر سرپرست خانوار ساکن این منطقه به صورت تصادفی انتخاب گردیدند که درکل حجم نمونه 300 نفر بوده است ,برای جمع آوری اطلاعات پرسشنامه استاندارد رضایت از زندگی دینر وهمکاران ( 1985 ) و یک پرسشنامه حاوی اطلاعات جمعیت شناختی مورد استفاده قرار گرفت. نهایتا داده ها جمع آوری شد و به وسیله آزمون تی تست تجزیه و تحلیل شد .یافته های پژوهش:تحلیل یافته های پژوهش نشان داد که از لحاظ میزان رضایت از زندگی و ابعاد آن در میان زنان سرپرست خانوار و زنان غیرسرپرست, تفاوت معناداروجود دارد در واقع نتایج این پژوهش بیان کننده این واقعیت است که میزان رضایت از زندگی زنان غیر سرپرست خانوار به مراتب بیشتر از زنان سرپرست خانوار بوده است. نتیجه گیری: بر مبنای یافته های این پژوهش به مددکاران و برنامه ریزان اجتماعی توصیه می شود توجه ویژه ای به مبحث سلامت روانشناختی و به ویژه رضایت از زندگی زنان سرپرست خانوار داشته باشند و با طراحی برنامه های جامع در ارتقای سلامت اجتماعی این قشر آسیبپذیر از زنان تلاش کنند.

لینک کمکی