فایل (word) بررسی مقایسه ای باورهای شناختی دانش آموزان مدارس خاص و عادی شهر بندرعباس

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی مقایسه ای باورهای شناختی دانش آموزان مدارس خاص و عادی شهر بندرعباس :


سال انتشار : 1395



تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش مقایسه ی باورهای شناختی دانش آموزان مقطع دبیرستان مدارس خاص و عادی شهر بندرعباس بوده است.پژوهش حاضر در زمرهی تحقیقات توصیفی از نوع علی- مقایسهای بود. جامعه آماری این پژوهش کلیه ی دانش آموزان مدارسعادی و خاص (نمونه و تیزهوشان) شهر بندرعباس بود. روش نمونه گیری به شیوه ی تصادفی از نوع طبقه ای با انتساب مناسبمی باشد. جهت تعیین حجم نمونه نیز از فرمول کوکران استفاده گردید. که تعداد دانش آموزان نمونه ی آماری 360 نفر بهدست آمد. از این تعداد 180 نفر از مدارس عادی و 180 نفر از مدارس خاص انتخاب شدند. در هر دو گروه 90 نفر از شرکت-کنندگان پسر و 90 نفر دختر بودند. برای جمع آوری اطلاعات از پژوهش از پرسشنامه باورهای شناختی شومر ( 1990)استفاده شد. تحلیل داده های به دست آمده با آزمون تحلیل واریانس یکراهه انجام گرفت. یافته های پژوهش نشان داد باورهای شناختی دانش آموزان خاص به صورت معناداری بالاتر از باورهای شناختی دانش آموزان عادی می باشد (P<0/01). در مورد مؤلفه های باورهای شناختی (دانش ساده, دانش مشخص, توانایی تفسیر, یادگیری سریع, اختیار) نیز دانش آموزان خاص از دانش آموزان عادی بهتر بودند (P<0/05). بنابراین میتوان نتیجه گرفت که دانش آموزان خاص از باورهای شناختی بالاتری نسبت به دانش آموزان عادی برخوردارند.

لینک کمکی