فایل (word) بررسی مقایسه ای ارزشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی کمی (سنتی) بر میزان رضایت دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی مقایسه ای ارزشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی کمی (سنتی) بر میزان رضایت دانش آموزان پایه ی پنجم ابتدایی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :9

چکیده مقاله:

هدف پژوهش حاضر بررسی مقایسه ای ازشیابی توصیفی نسبت به ارزشیابی کمی برمیزان رضایت دانش آموزان پایه ی پنجمابتدایی در درس علوم تجربی بوده است. از روش نیمه آزمایشی برای اجرای طرح استفاده شده است . جامعه ی آماری شاملمدارس دوره دوم ابتدایی ناحیه 2 شهرکرد در سال تحصیلی 95-1394 بوده است که با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای دبستان شهید سمیع فرخشهر به عنوان نمونه انتخاب شد. مدرسه مورد نظر دو کلاس پنجم داشت که به طور تصادفی یککلاس به عنوان گروه آزمایش و کلاس دیگر به عنوان گروه کنترل انتخاب شد. طرح حاضر در 12 جلسه برای هرگروه و ناظر بر3 درس کتاب علوم تجربی اجرایی گردید. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شده است. روایی ابزار بهتأیید 5 نفر از اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان رسید و پایایی آن با محاسبه ی ضریب آلفای کرونباخ محاسبه شده است.برای تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار تحلیل آماری SPSS و آزمون t دو نمونه ای مستقل استفاده شد. نتایج نشان داد که در هر سه درس میزان رضایت دانش آموزان بهره مند از ارزشیابی توصیفی از دانش آموزانی که تحت تأثیر ارزشیابی کمی قرارگرفتند, بیشتر بوده است. ضمنأ با توجه به سطح معناداری به دست آمده, تفاوت بین دو گروه از نظر آماری معنادار بوده است.

لینک کمکی