فایل (word) بررسی کارکرد و جایگاه شهر هوشمند و مدرسه فردا در بیست سال آینده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی کارکرد و جایگاه شهر هوشمند و مدرسه فردا در بیست سال آینده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

یکی از ثمرات بسیار مهم و قابل چشمگیر شهر هوشمند ایجاد مدارش هوشمند و مدارس فردا و آینده نگر می باشدکه باید تحولات چشمگیر در راستای آن مورد بررسی و برنامه ریزی قرار گیرد. پژوهش حاضر بر اساس روشیتحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع موجود در زمینه موضوع پژوهش به شیوه کتابخانه ای به بررسی شهر هوشمندو مدرسه فردا در بیست سال آینده پرداخته است وسعی شده است ابتدا در زمینه شهر هوشمند و امکانات آن وسپس سیر تکوینی آن در سالهای آینده پرداخته شود و سپس به بررسی مدارس فردا و هوشمند در کنار آن اقدامشود و مورد بررسی قرار گیرد. نتایج بیانگر آن است که شهر هوشمند در آینده و بیست سال دیگر به سمت و سویاستفاده حداکثری از انرژی های نوین و فناوری اطلاعات و ارتباطات به گونه ای که کمترین هزینه را برای افرا در برداشته باشد به پیش خواهد رفت و به گونه ای خواهد شده که انواع و اقسام آلودگی ها کاهش یافته و افراد در سریعترین زمان می توانند خدمات ارائه داده و خدمات دریافت نمایند. انواع و اقسام فناوری های رهگیری و کنترل از راه دورو همچنین وجود فعالیت های متنوع و متغیر در یک مکان از جمله ویژگی های شهرهای هوشمند آینده می باشد. بهتبع آن و به عنوان یکی از مکانهای موجود در فضای های شهری که مدرسه جزو آن می باشد, نیز باید خود را با اینتغییرات و تکنولوژی ها و تنوعات تطبیق داده و متناسب با آن عمل نماید. در واقع چشم انداز مدارس فردا و هوشمند,بیانگر مقصد آرمان گرایانه ای است که آموزش و پرورش می کوشد تا با بهره گیری از فناوری اطلاعات بدان دست یابد.

لینک کمکی