فایل (word) بررسی شرایط انتخاب و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در تربیت معلم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی شرایط انتخاب و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در تربیت معلم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :16

چکیده مقاله:

هدف از انجام پژوهش, بررسی جایگاه انتخاب معلم و ارزیابی الگوهای پذیرش دانشجو در مراکز تربیت معلم است. پژوهشحاضر از نوع مروریست و روش انجام آن بصورت کتاب خانه ای و تحلیل و بررسی اسناد و مقالات مرتبط می باشد. در پژوهشحاضر ابتدا به بررسی سیرتحولات و دشواریهای نظام تربیت معلم در ایران پرداخته شده, سپس مباحث مربوط به ضرورت توجهبه شرایط جذب و استخدام معلمان, نحوه گزینش معلم, شیوه های استخدام و جذب معلمان بررسی شده و در مورد جایگاهتربیت و به کارگیری معلم در قوانین آموزش و پرورش و سیاستهای اجرایی تامین نیرو در دوره های مختلف بحث شده است.نتایج پژوهش نشان داد که در بحث توجه به ضرورت توجه به شرایط جذب و استخدام معلمان, توجه به خطوط راهنمایالگوی اسلامی ایران و توسعه در ابعاد مختلف باعث تحقق عدالت, ایجاد فضای مناسب و جهش بلند اقتصادی و اجتماعیمی شود. همچنین تربیت و آموزش معلمان نیز از طریق مراکز تربیت معلم و مراکز آموزش عالی, دانشگاه های تحت پوششوزارت علوم, آموزش های پیش از خدمت برای پذیرفته شدگان, آموزش های کوتاه مدت ضمن خدمت صورت می پذیرد. نهایتاپیشنهاداتی از قبیل, انجام پژوهشهایی در زمینه مربوطه و به کارگیری نتایج آنها از سوی دست اتدرکاران و مطالعات تطبیقی,جهت ارتقای هرچه بهتر الگوهای پذیرش معلم ارائه شده است.

لینک کمکی