فایل (word) بررسی سیستم های مغزی- رفتاری در بیماران سو مصرف مواد مبتلا به HIV تحت درمان نگهدارنده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی سیستم های مغزی- رفتاری در بیماران سو مصرف مواد مبتلا به HIV تحت درمان نگهدارنده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی روانشناسی علوم تربیتی و اجتماعی

تعداد صفحات :12

چکیده مقاله:

با اینکه اولین مورد ایدز در ایران در سال 1366 شناسایی شد و اقدامات مقابله با آن آغاز گردید.اما ایدز سالهاست که به عنوانیک مشکل بزرگ بهداشتی و به خصوص اجتماعی, خسارات جبران ناپذیری را به بشر وارد کرده است. هدف پژوهش حاضربررسی فعالیت سیستمهای بازداری رفتاری و سیستم فعال ساز رفتاری در بین معتادان +HIV تحت درمان نگهدارنده بود. پژوهش حاضر از نوع پژوهشهای علی- مقایسه ای و جامعه ی آماری پژوهش شامل کلیه افراد معتاد +HIV تحت درمان نگهدارنده در مرکز تحویل داروی متادون مهر سینا , تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه بودند. نمونه ی انتخابی شامل 70 مرد معتاد مبتلا به ویروس ایدز, تحت درمان نگهدارنده ,که ملاکهای ورود را دارابودند که به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه ی شخصیتی کارور- وایت استفاده شد. نتایج پژوش نشان داد ,افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده +HIV در سیستم بازداری رفتاری (BIS) نمرات پائینتری نسبت به میانگین کسب نمودند, اما در سیستم فعال ساز رفتاری (BAS) و خورده مقیاس های آن (پاسخ دهی به پاداس ,جستجوی شادی و سائق) افراد معتاد تحت درمان نگهدارنده +HIV نمراتی بالاتر از میانگین کسب نموده بودند . نتیجه گیری: بررسی بنیادهای عصبی/ رفتاری در قلمرو اختلالات سو مصرف موادحکایت از تفاوت بین این گروه و افراد فاقد این اختلال دارند و می تواند ما را در شناخت بیشترپایه های عصبی ایناختلالات هدایت کند.

لینک کمکی