فایل (word) تاثیر مدیریتهای مختلف پسماند دو گیاه گندم و چغندرقند برمیزان کربن آلی خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر مدیریتهای مختلف پسماند دو گیاه گندم و چغندرقند برمیزان کربن آلی خاک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در ک شاورزی نوین ا ستمرار و ثبات در تولید محصولات ک شاورزی در مدت زمان طولانی و با کمترین اثرات نامطلوب بر محیط مد نظر ا ست.در گذشته تو جه وهدف اصلی پژوهشگران زراعت و کشتاورزان بر انجام عملیات خاکورزی و مدیریتهایی استوار بوده است که تولید بیشترمحصولات زراعی حا صل شود. اکنون زمان تجدید نظر فرارسیده و باید مدیریتفای گذشته بازبینی و تصحیح شوند تا کشاورزی نوین با کشاورزیپایدار و مطلوب هم سو گردد. بهمین منظور برای برر سی تاثیر مدیریتهای مختلف پسماند دوگیاه گندم و چغندرقند برروی کربن آلی خاک دو طرح آزمایشی مجزا در قالب طرح پایهی کاملا تصادفی با سه تکرار در مزرعه موسسه تحقیقات خاک و آب استان خراسان رضوی واقع در جنوب شرق مشهد )منطقه طرق( انجام شد. نتایج حا ل از این تحقیق نشان داد که بهترین مدیریت برای پسماندهای گندم رهاسازی بقایای گندم همراهشخم ا ست که این مدیریت سبب افزایش کربن آلی شده و میزان کربن آلی خاک را تا زمان آزمایش 131 در صدنسبت به شاهد ترفیع داده ا ست.اضافه کردن کود اوره به بقایای گندم بهمراه شخم سبب افزایش تجزیه بقایای گندم شد. سوزاندن بقایای گندم اگر چه تا حدی سبب افزایش کربن آلی خاک در مقای سه با شاهد شد اما این تیمار نسبت به تیمار دفن بقایای گندم با شخم از میزان کربن آلی کمتری برخوردار بود. در مورد بقایای چغندر قند نتایج نشان داد که رفا کردن بقایای چغندر در ستطح و یا دفن کردن بقایای چغندر با کمک شخم می تواند میزان کربن آلی خاک را تازمان آزمایش )سه ماه( تا دو برابر افزایش دفد. بیشترین کربن آلی در مدیریت بقایای چغندر قند زمانی حا ل شد که بقایای چغندر در سطح زمین رها شدند.

لینک کمکی