فایل (word) تاثیر گوگرد بر برخی از ویژگیهای خاک در تناوب گندم ذرت

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر گوگرد بر برخی از ویژگیهای خاک در تناوب گندم ذرت :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شرایط فیزیکی نامناسب خاکها, وجود خاکهای آهکی و منبع عظیم گوگرد در کشور ضرورت بررسی تاثیر گوگرد بر ویژگیهای خاک و عملکرد محصول را ایجاب میکند. بنابراین تاثیر مقادیر مختلف0و750و1500و3000 کیلوگرم درهکتار گوگرد به همراه دو درصد باکتری تیوباسیلوس درتناوب ذرت گندم در دو سال و سه تکرار بر روی ویژگیهای - pH , EC , سولفات, ساختمان خاک و عملکرد محصول بررسی شد. برای کمیسازی ساختمان خاک و بررسی تاثیر کمی گوگرد بر ساختمان خاک, با اندازهگیری توزیع اندازه خاکدانهها مقادیر شاخصهای میانگین وزنی و هندسی قطر خاکدانهها ) MWD و GMD ( و مقادیر بعد فرکتالی تعیین شد. نتایج نشان داد که با گذشت زمان و مقادیر بیشتر گوگرد همراه با باکتری تیوباسیلوس پایداری خاکدانهها افزایش یافت. میانگین وزنی قطر خاکدانهها و میانگین هندسی قطر خاکدانهها تحت تاثیر تیمارهای مختلف گوگرد اختلاف معنیداریداشتند و اثرات مثبت گوگرد بر ساختمان خاک را منعکس نمودند. بر اساس بعد فرکتالی گوگرد تاثیر مثبت معنیدار بر ساختمان خاک داشت. کاربردگوگرد pH خاک را کاهش و قابلیت هدایت الکتریکی و سولفات خاک را افزایش داد. گر چه تیمارهای گوگرد باعث اختلاف معنیدار عملکرد گندم نشد ولی بیشترین عملکرد گندم از بیشترین مقدار گوگرد کاربردی حاصل شد.

لینک کمکی