فایل (word) تاثیر کلات آهن و باکتریهای محرک رشد بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک سورگوم Sorghum bicolor(L) Moench

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر کلات آهن و باکتریهای محرک رشد بر برخی شاخصهای فیزیولوژیک سورگوم Sorghum bicolor(L) Moench :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

کمبود آهن خاکهای آهکی مناطق خشک و نیمه خشک یکی از عوامل کاهش دهنده رشد و عملکرد گیاهان زراعی میباشد. بهاین منظور آزمایشی با عنوان بررسی تاثیر کلات آهن و باکتریهای محرک رشد بر برخی شاخصهای فیزیولوژیکی سورگوم به صورت فاکتوریل و در قالب طرح کاملا تصادفی, شامل دو تیمار الف: کلات آهن با غلظت 11 میلیگرم بر کیلوگرم در سه سطح )سکوسترین آهن 131 Fe-EDTA و بدون کلات( و ب: باکتری درچهار سطح )سه سویه باکتریهای محرک رشد p159 , T17-24 , p96 و بدون باکتری( در چهار تکرار در دانشگاه ولیعصر )عج( رفسنجان در بهار سال 1331 به اجرا در آمد. در این آزمایش صفات سطح برگ, شاخص کلروفیل, قطر و طول ساقه مورد اندازهگیری قرار گرفت. نتایج نشان داد کاربرد خاکی کلات آهن بهطور معنیداری موجب افزایش تمام صفات مورد ارزیابی گردید. از بین دو کلات مورد بررسی کلات Fe-EDTA دارای سطح برگ, قطر وطول ساقه بیشتری نسبت به Fe-EDDHA بود. همچنین تمام جدایهها بهطور معنیداری موجب افزایش سطح برگ و شاخص کلروفیل گیاه شدند, اماتاثیر معنیداری بر قطر و طول ساقه نشان ندادند. از بین باکتریها بالاترین میزان سطح برگ مربوط به جدایه p96 11با افزایشی معادل 18/9 درصد نسبت به شاهد میباشد. در پژوهش حاضر بیشترین میزان کلروفیل مربوط به تیمار کلات Fe-EDDHA و باکتری p3 11 با میانگین 41/8و کمترین میزان کلروفیل در تیمار شاهد مشاهده شد. از آنجایی که یکی از نقشهای آهن در گیاه سنتز کلروفیل میباشد, احتمالا تیمارهای کلات آهن و باکتریهای تولید کننده سیدروفور موجب فراهمی آهن و بهبود فتوسنتز در گیاه شده و با افزایش مواد فتوسنتزی, سایر خصوصیات رشدی گیاه را تحت تاثیر قرار دادهاند.

لینک کمکی