فایل (word) تاثیر قارچ و رسهای فیبری بر گیاه پالایی خاگ آلوده به کادمیوم

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر قارچ و رسهای فیبری بر گیاه پالایی خاگ آلوده به کادمیوم :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

آلودگی خاک به فلزات سنگین نظیر کادمیوم, اثرات نامطلوبی بر محیط زیست دارد. در آزمایشی گلخانهای, تأثیر تلقیح قارچ و رسهای فیبری برحذف کادمیوم تحت کشت گیاهان عرعر, رزماری و اکالیپتوس در یک خاک آهکی آلوده به سطوح مختلف این عنصر بررسی شد. نتایج نشان داد استفاده از رس باعث کاهش معنیدار کادمیوم قابل جذب خاک میشود, در حالیکه تلقیح قارچ تاثیر معنیداری بر مقدار کادمیوم قابل جذب خاک نداشت. همیچنین از نظر مقدار کادمیوم قابل جذب خاک تحت کشت گیاهان مختلف, اختلاف معنیداری مشاهده نشد

لینک کمکی