فایل (word) تاثیر علفکش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر علفکش تریفلورالین بر گره زایی و غلظت نیتروژن گیاه سویا :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

بهمنظور بررسی تأثیر بقایای علفکش تریفلورالین بر گرهزایی وغلظت نیتروژن گیاه سویا, آزمایشی گلخانهای در قالب طرح کاملاً تصادفی و در سه تکرار در دانشکده کشاورزی دانشگاه فردوسی مشهد انجام شد. فاکتورهای آزمایش شامل, سطوح علففکش تریفلفورالین در 6 سطح 0و0/16و0/32و0/48و0/64و0/96 میلیگرم بر کیلوگرم خاک خشک بود. 70 روز پس از کاشت, گیاهان برداشت و صفاتی ماننفد, وزن گره تعدادگره وغلظت نیتروژن در گیاه اندازهگیری شد. بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش, کاربرد علفکش تریفلورالین در همه غلظت ها اثرات منفی بر رویصفات مورد مطالعه داشت و با افزایش غلظت علفکش در خاک, تمام صفات مورد بررسی در گیاه سویا کاهش یافت.

لینک کمکی