فایل (word) تاثیر شوری بر جذب عناصر میکرو آهن ,روی و منگنز در گیاه فلفل سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر شوری بر جذب عناصر میکرو آهن ,روی و منگنز در گیاه فلفل سبز :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :20

چکیده مقاله:

فلفل سبز با نام علمی annumCapsicum متلعلق به تیره cease Solana 8. فلفل سبز گیاه یکساله علفی ) می باشد )لوباتو و همکاران, 4111با شاخه های کوتاه و بدون بریدگی , تخم مرغی یا بیضوی شکل هست. ریشه اصلی عمیق , وحداکثر تا عمق 81 سانتی متری عمق دارد.قدرت تولید ریشه نابجا در آن ضعیف است , به همین دلیل کاشت عمیق نشا بی فایده هست )دمیر, 4114این گیاه از اواخر بهار تا اوایل تابستان گل میدهد. در پژوهش انجام شده در گلخانه تحقیقاتی دانشگاه یزد,به منظور بررسی اثر تنش شور بر روی جذب عناصر میکرو )آهن ,روی و منگنز( بر روی گیاه مذکور آزمایشی به صورتفاکتوریل در سه سطح شوری ) با Ec های 2,8 و 14 دسی زیمنس بر متر( وشاهد, با سه تکرار طراحی و اجرا شد.در ابتدا خاک برداشت شده از مزرعه ای در منطقه سانیچ استان یزد را آزمایش کرده مشخصات آن را به دست آورده و در گلدان های 4 کیلو گرمی ریخته البته بعد از توزین کردن در مرحله بعد بذر گیاهدر آن کشت شد)در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه سال 1391 ( و تا زمانی که گیاه به مرحله سه برگی با آب معمولی آبیاری شد.سپس با درست کردن محلولها بانمک کلرید سدیم با Ec های مذکور, تیمار درطی یک ماه انجام شد)از تاریخ بیست خرداد تا بیست تیر همین سال( و سپس اندام های هوایی و ریشه گیاه برداشت و توزین شد و همچنین طول وتراکم اندام های گیاه اندازه گیری شد.بعد از این مراحل وهوا خشک کردن و آماده کردن نمونه های گیاه مقدار جذب عناصر مذکور توسط دستگاه جذب اتمی دانشکده منابع طبیعی دانشگاه یزد اندازه گیری شد. وسپس تجزیه وتحلیل داده های به دست آمده با نرم افزار spss انجام گرفت و نتایج حاصل از تجزیه واریانس داده ها بیانگر این است که با افزایش شوری از Ec 2= به Ec 8و = Ec 14 با کاهش میزان عناصر مذکور )آهن ,روی و منگنز (در اندام هوایی وریشه گیاه مواجه هستیم. وهمچنین میانگین طول شاخساره ,طول ریشه,تعداد برگ,میانگین وزن تر وخشک ریشه و شاخسارهدر شوری بالاتر کاهش پیدا کرده است. در کل, تیمارهایی با شوری بیشتر) Ec بالاتر( اثرات منفی بر جذب عناصر و به تبع کاهش رشد و خصوصیات فیزیولوژی , مورفولوژی , آناتومی وترکیب شیمیایی ومیزان آب بافت گیاه دارد.

لینک کمکی