فایل (word) تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین, برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر تنظیم کنندههای رشد گیاهی و کودهای بیومین و آکادین, برشاخصهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

طالبی یکی از مهمترین مح صولات سبزی ایران با 1/4میلیون تن تولید در سال ا ست. در این تحقیق تأثیر تنظیمکنندههای ر شد گیاهی همراه با کود بیومین و آکادین بر ویژگیهای رشدی و عملکرد طالبی رقم تیل سبز, بهصورت کرتهای دو بار خردشده در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی باسه تکرار, طی یک آزمایش مزرعهای موردبرر سی قرار گرفت. در این آزمایش: الف-کرتهای ا صلی آزمایش شامل: عدم ا ستفاده از برا سینوا ستروئید واستفاده از براسینواستروئید در سه سطح0/25و0/5و0/5+0/5 میکرومولار عدم استفاده از جیبرلین و استفاده از جیبرلین ) 20 پی پیام( بهصورت محلولپاشی روی گیاه و میوهها و ج-کرتهای فرعی- فرعی شامل: عدم استفاده از کود و با ا ستفاده از کود بیومین و آکادین )با غلظت0/5+0/5درهزار در سه مرحله به روش محلولپا شی, در کرتهای آزمایش اعمال شدند. نشانداد که اثر تیمارها بر روی پی اچ, طعم, تردی بافت میوه, ا سیدیته قابل تیترا سیون و ضخامت پو ست میوه ازنظر آماری معنیدار نیست درحالیکه اثرات متقابل براسیینواسیتروئید, جیبرلین و کود بر محتوای کلروفیل برگ, محتوای نسیبی آب برگ, نشیت الکترولیت, وزنتر بوته, طول بوته, وزنتر ریشه و عملکرد در هکتار در سطح احتمال 2% معنادار است.

لینک کمکی