فایل (word) تاثیر تغییر کاربری اراضی جنگل به زمین زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه گلوگاه شهرستان بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر تغییر کاربری اراضی جنگل به زمین زراعی بر برخی خصوصیات فیزیکی خاک در منطقه گلوگاه شهرستان بابل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

تبدیل و تغییر کاربری اراضی یکی از مسائلی است که افزایش جمعیت به طبیعت تحمیل کرده است. خاک یکی از اجزای مهم بستر حیات گیاهان است,که درپی تغییر کاربری دچار تغییر می شود. آگاهی از تغییرات ویژگی خاک, در اثر تغییر کاربری برای مدیریت بهتر ضروری است. به منظور بررسی اثر- - تغییر کاربری اراضی از جنگل به زمین زراعی بر برخی ویژگی های فیزیکی خاک در منطقه گلوگاه شهرستان بابل در سه تکرار از عمق 0-20و20-30سانتی متر در دوکاربری نمونه تهیه شده است. سپس ویژگی های خاک نظیر ماده آلی, چگالی ظاهری و هدایت هیدرولیکی اشباع اندازگیری شد. به منظور مقایسه میانگین از نرم افزار statistix استفاده شد. نتایج نشان داد که میزان ماده آلی 33 درصد در کاربری زراعی کاهش یافته است و با افزایش جرم مخصوص ظاهری که به علت ماده آلی کم در خاک زراعی بوده, هدایت هیدرولیکی اشباع کاهش یافته است. نتایج این تحقیق نشان می دهد که تغییر کاربری موجب کاهش کیفیت شده و پیامدی منفی را برای خاک به دنبال خواهد داشت.

لینک کمکی