فایل (word) تاثیر تغییر کاربری اراضی جنگل به زمین زراعی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه گلوگاه شهرستان بابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر تغییر کاربری اراضی جنگل به زمین زراعی بر برخی خصوصیات شیمیایی خاک در منطقه گلوگاه شهرستان بابل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ازجمله مباحث مهم درجوامع درحال توسعه تغیر کاربری اراضی و اثرآن برخاک است به منظور بررسی اثرتغییر کاربری اراضی ازجنگل به زمین زراعی بربرخی ویژگی شیمیایی خاک درمنطقه گلوگاه شهرستان بابل ازهرکاربری درسه تکرار ازدوعمق 0-20 و 20-40 سانتیمتر نمونه برداری شد براساس نتایج تغییر کاربری اراضی سبب کاهش 37درصدی کربن الی و 43درصدی نیتروژن ازجنگل به زمین زراعی شده است همچنین کاهش 1/2و1/3 برابری پتاسیم و ظرفیت تبادل کاتیونی دراراضی زراعی مشاهده شدها ست نتایج این تحقیق نشان میدهد تغییر کاربری دراین اراضی منجر به تخریب شدید خاک و کاهش کیفیت خاک شده است

لینک کمکی