فایل (word) تاثیر بیوچار بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل کل در یک خاک لوم شنی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر بیوچار بر هدایت هیدرولیکی اشباع و تخلخل کل در یک خاک لوم شنی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

کاهش بارندگی و افزایش مصرف آب در بخش کشاورزی و هدر رفت آب در مزرعه به صورت تلفات متفاوت در خاک نیاز به مدیریت آب درمصرف را مشهود می کند. یکی از راهکارهای مورد توجه برای تعدیل در مصرف آب و بهبود ساختمان خاک در مناطق خشک و نیمه خشک استفاده ازمواد آلی در بخش کشاورزی است. در تحقیق حاظر تاثیر استفاده از بیوچار بر خصوصیات فیزیکی شامل هدایت هیدرولیکی اشباع) sK ( وتخلخل کل در یک خاک لوم شنی مورد بررسی قرار گرفت.آزمایش در پنج سطح صفر 25و50و75و100 تن در هکتار در سه تکرار به صورت طرح بلوکهاای کامال تصادفی انجام گرفت. نتیج نشان داد که افزودن بیوچار به خاک باعث افزایش تخلخل کل خاک و همچنین کاهش معنی داری در میزان هدایت هیدرولیکی اشباع خاک شده است.

لینک کمکی