فایل (word) تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر وضعیتهای مختلف رطوبت در خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر بیوچار باگاس نیشکر بر وضعیتهای مختلف رطوبت در خاک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور استفاده بهینه از بقایای گیاهی, کاربرد آنها به عنوان اصلاح کننده خاک مورد توجه قرار گرفته است. این نوع از اصلاحگرها میتوانند ضمن صرف هزینه کمتر, موجب بهبود برخی خصوصیات خاک شوند. بنابراین هدف از این پژوهش بررسی تاثیر بیوچار حاصل از باگاس نیشکر بر وضعیتهای مختلف رطوبت در خاک میباشد. بدین منظور طرحی در قالب کاملا تصادفی با سه تکرار اجرا شد. بیوچار با سطوح 0و2و4و6درصد وزنی /وزنی به خاک افزوده شد و به مدت 6 ماه در گلخانه و با رطوبت 00 % ظرفیت مزرعه نگهداری شد. پس از گذشت 6 ماه نمونهها تحت مکشهای مورد نظر قرارگرفتند و در نهایت رطوبتهای اشباع, ظرفیت زراعی, نقطه پژمردگی دائم, آب قابل استفاده و گنجایش هوایی خاک اندازهگیری شد. نتایج پژوهش نشان داد بیوچار توانست در تمام سطوح رطوبت اشباع خاک و گنجایش هوایی خاک را بهطور معنادار و در سطح یک درصد افزایش دهد, اما نتوانست بر رطوبت ظرفیت زراعی, نقطه پژمردگی دائم و آب قابل استفاده تاثیر معناداری داشته باشد

لینک کمکی