فایل (word) تاثیر برخی جدایه های مختلف میکوریز بر خصوصیات رشدی دانهال پسته

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر برخی جدایه های مختلف میکوریز بر خصوصیات رشدی دانهال پسته :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تأثیر تلقیح قارچ میکوریز بر برخی شاخص های رشدی دانهال پسته آزمایشی در قالب طرح کاملاً تصادفی با 3 تکرار در شرایط گلخانه صورت گرفت . تیمارهای آزمایش شامل 12 نمونه قارچ میکوریز بود. نتایج تجزیه واریانس نشان داد که تاثیر قارچ میکوریز برخصوصیات رشدیدرصد کلنیزاسیون,وزن تر ریشه,وزن خشک ریشه,وزن ترساقه, وزن خشک ساقه در سطح 0/1 درصد معنی دار شده است.

لینک کمکی