فایل (word) تاثیر برخی از تیمارهای آلی و معدنی بر قابلیت دسترسی کادمیوم در یک خاک آلوده

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر برخی از تیمارهای آلی و معدنی بر قابلیت دسترسی کادمیوم در یک خاک آلوده :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

کادمیوم یک تهدید جدی برای سلامت انسان و محیط زیست حسوب میشود و به همین دلیل نیاز به یک روش درمانی اسان و ارزان قیمت جهت کاهش خطرات زیست محیطی این فلز وجود دارد. مطالعه تأثیر تعدادی از اصلاح کننده های الی و معدنی بر قابلیت دسترسی کادمیوم در خاکالوده مورد بررسی قرار گرفت. این اصلاح کنندههای سپیولیت, بنتونیت, اسید هومیک, ضایعات نخل وضایعات زغال در دو سطح 1 و 2درصد در دو تکراربه یک خاک الوده به کادمیوم افزوده و در زمان های یک و 32 روز پس از کاربرد اصلاحکنندهها, نمونه خاک جمع اوری و در معرض هوا خشک شد.کادمیوم قابل دسترس خاک توسط محلول DTPA-TEA استخراج و غلظت کادمیوم در عصاره با استفاده از دستگاه جذب انمی تعیین شد. نتایج نشان داد که تأثیر نوع اصلاحکننده بر تابلیت دسترسی کادمیوم معنیدار بودبر اساس نتایج این تحقیق بیشترین کادمیوم قابل دسترس در سطح یک درصد اسید هومیک در زمان یک روز و کمترین مقدار در تیمار 2 درصد سپیولایت و در زمان 32 روز اندازهگیری شد.

لینک کمکی