فایل (word) تاثیر اسید آمینه آرژینین در افزایش عملکرد توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) در شرایط گلخانه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاثیر اسید آمینه آرژینین در افزایش عملکرد توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch.) در شرایط گلخانه :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در پژوهش حاضر به بررسی تیمار آرژینین روی افزایش عملکرد میوه توت فرنگی (Fragaria × ananassa Duch) رقم پاروس در شرایط گلخانه پرداخته شده است. بوتههای توت فرنگی با آرژینین صفر )شاهد(, 151 و 011 میکرومول در زمان گلدهی تیمار شدند, سپس میوهها در زمانرسیدن کامل برداشت شدند. پارامترهایی مانند وزن میوه, تعداد فندقه میوه اولیه و عملکرد بررسی شدند. نتایج نشان دادند, میوههای تیمار شده باآرژینین نسبت به تیمار شاهد به طور معنی داری وزن میوه, تعداد فندقه میوه اولیه و عملکرد را افزایش دادند. بطورکلی, نتایج نشان دادند کاربرد آرژینین011 میکرومول موثرترین تیمار بوده است

لینک کمکی