فایل (word) تاٌثیر ارتفاع بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرق وجنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) تاٌثیر ارتفاع بر برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک در شرق وجنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

ارتفاع یکی از مؤلفه اساسی در تشکیل و تکامل خاک میباشد و با تأثیرات مستقیم و غیرمستقیم خود بر تشکیل و تکامل خاک مؤثر است. کربن آلی خاک نقشی پویا در چرخه جهانی کربن ایفا میکند؛ بنابراین, اندازهگیری و شناخت این خصوصیات خاک و اثرات آن, بخشی از اطلاعات مورد نیاز از وضعیت باروریو حالصخیزی خاک را تکمیل مینماید. در این مطالعه به منظور بررسی تاثیر ارتفاع بر روی برخی خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک تعداد 204 خاک از عمق0-11 سانتیمتری از شرق و جنوب شرق استان کهگیلویه و بویراحمد جمعآوری و مورد آزمایش و تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج نشان داد میزان کربن آلی و رس با افزایش ارتفاع افزایش پیدا کردهاند و مقدار pH , EC , شن و سیلت با افزایش ارتفاع کاهش پیدا کردهاند.

لینک کمکی