فایل (word) پیشبینی حداکثر دمای سطح خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در شهرستان زابل

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پیشبینی حداکثر دمای سطح خاک با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در شهرستان زابل :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

دمای خاک در مطالعات خاکشناسی بر فرآیندهای پدوژنیکی, بیولوژیکی خاک و جوانهزنی بذور از اهمیت بهسزایی برخوردار است که این امر دراحیای اراضی بیابانی و مدیریت کویر دارای اهمیت بالایی است. شبکهی عصبی مصنوعی روش نوینی میباشد که برای تخمین و پیشبینی پارامترها بااستفاده از ارتباط ذاتی بین دادهها توسعه یافته است. با توجه به اینکه اندازهگیری دمای خاک فقط در ایستگاههای سینوپتیک کشور صورت میگیرد,کمبود آن در نقاط فاقد ایستگاه یکی از چالشهای بزرگ در بسیاری از مطالعات مرتبط با علوم کشاورزی است, ولی با روشهای آماری نیز قابل برآورد است. در این تحقیق با استفاده از دادههای اقلیمی ایستگاه هواشناسی زابل طی 5 سال )از فروردین 98 تا اسفند 83 ( مدلهایی جهت تخمین حداکثر دمای خاک پیشنهاد شده است. در پایان شبکه پنجم آموزش, ) =0.992R( با اطلاعات روز, ماه, سال, میانگین دمای خاک, حداقل دمای خاک, تبخیر, ساعات آفتابی, حداکثر سرعت باد و سمت باد بهعنوان بهترین شبکه پیشنهاد شد

لینک کمکی