فایل (word) پیامد کود دامی و نمناکی خاک بر نگهداشت باکتری ایشریشیا کولی در لایههای گوناگون خاک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پیامد کود دامی و نمناکی خاک بر نگهداشت باکتری ایشریشیا کولی در لایههای گوناگون خاک :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

این پژوهش با هدف بررسی توان خاک در نگهداری و پالایش باکتری ایشریشیا کولی در حضور کود مرغی و گاوی و در خاک خیس و خشک انجام شده است. آزمایش آبشویی در ستونهای خاک با بافت لوم )قطر3/6 و ارتفاع 15CM دارای 2و5 درصد وزنی کود مرغی و گاوی انجام شد شدت جریان غیراشباع ماندگار 6/88cm h-1 نمک نیترات پتاسیم 0/01 مولار در دو حالت خاک خیس و خشک به کار رفت. در خاک خیس پس از ماندگار شدن جریان PV0/17MLG دارای 6 10 یاخته درمیلی لیتر ازباکتری ایشریشیاکولی به همراه ردیاب کلراید پتاسیم 0/25 مولار روی ستونها ریخته شد و آبشویی به مد 281 دقیقه ادامه یافت. در خاک خشک پالس باکتری و ردیاب به یکباره با شد ثابت بر روی خاک خشک ستون افزوده شدند. پس از پایان آبشویی, خاک درون ستون به پنج بخش0-3و3-6و6-9و9-12 و15-12cm جداشد و شمارباکتریها درهربخش تعیین شد فراوانی باکتری نگهداری شده در لایههای بالایی هر دو خاک خیس و خشک بیشتر از لایههای زیرین بود. در خاک خیس کودهای دامی مایه جابجایی بهتر باکتری در خاک شدند. ولی پیامد خشک بودن خاک بر توان نگهداشت باکتری, بر پیامد تیمار کود چربش داشت. زیرا در خاکهای خشک پیامد کودها بر جابجایی باکتری به مانند خاکهای خیس آشکار نبود. نتیجه این پژوهش پیامد خشک بودن یا نمناکی اولیه خاک در نگهداشت آلایندهها در سطح خاک و جلوگیری از انتقال آنها به سوی آبهای زیرزمینی را روشن میکند

لینک کمکی