فایل (word) پهنه بندی برخی ویژگی های خاک با استفاده از زمین آمار و GIS مطالعه موردی: استان گیلان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پهنه بندی برخی ویژگی های خاک با استفاده از زمین آمار و GIS مطالعه موردی: استان گیلان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

با توجه به اینکه برآورد دقیق ویژگیهای خاک نیازمند صرف زمان و هزینههای سنگین است, در سالهای اخیر استفاده از روشهای زمینآماری به عنوان روشی نوین و مناسب برای تخمین پارامترهای مورد نظر در محلهای نمونهبرداری نشده میباشد. هدف از انجام این پژوهش پهنه بندی برخیویژگی های خاک با استفاده از روشهای زمین آماری و در محیط GIS بود. بدین منظور تعداد 011 نمونه خاک از عمق 0 تا 20 سانتیمتری به صورتتصادفی از شالیزارهای مناطق مختلف استان گیلان برداشت شد. پارامترهای اندازهگیری شده شامل pH , ماده آلی و شوری بود. پس از بررسی نرمال بودن دادهها بهترین مدل برازش شده بر واریوگرام برای ویژگیهای مورد مطالعده بده دسدت آمدد. از روشهدای زمینآمداری کریجیند) Kriging ,) وزندهی عکس فاصله IDW ( و اسپلاین Spline ) برای درونیابی پارامترهای اندازهگیری شده استفاده شد. در نهایت با توجه به معیارهای تخمین,نقشه پهنهبندی پارامترهای مورد نظر با حداکثر دقت تهیه گردید. نتایج نشان داد که مناسبترین مدل تجربی برازش داده شده در آنالیز واریوگرامی برایpH مدل گوسی و برای ماده آلی و EC مدل نمایی بوده و روش کریجین) نیز نسبت به دو روش دیگر برای ویژگیهای مورد بررسی از دقت بالاتری برخوردار بود

لینک کمکی