فایل (word) پهنه بندی اقلیمی نواحی مستعد کشت زعفران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان کرمان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) پهنه بندی اقلیمی نواحی مستعد کشت زعفران با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی در استان کرمان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :5

چکیده مقاله:

اساس توسعه کشاورزی, آگاهی دقیق از ویژگیهای محیطی در هر نقطه و اعمال مدیریت ویژه میباشد. از این رو در بین عوامل مختلف تاثیرگذار درتولید محصولات کشاورزی, شرایط اقلیمی از مهمترین متغیرهای طبیعی است. در این تحقیق سعی شده است پتانسیل کشت گیاه زعفران کم آبخواه درمناطق خشک و نیمهخشک بررسی شود. بر این پایه ارزیابی شرایط اقلیمی )دما( برای کشت زعفران در استان کرمان در یک دوره آماری ده ساله صورتگرفت. به این منظور ده ایستگاه هواشناسی استان انتخاب و به کمک نرم افزار سیستم اطلاعات جغرافیایی پهنهبندی اقلیم صورت گرفت. نتایج نشان داد که 31و 54 و 25 درصد از منطقه مورد مطالعه به ترتیب دارای اقلیم نامناسب, مناسب و خیلی مناسب برای کشت زعفران میباشد

لینک کمکی