فایل (word) بررسی عوامل موثر در تغییرات خاک در بخشی از اراضی دشت سیستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی عوامل موثر در تغییرات خاک در بخشی از اراضی دشت سیستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

شناسایی یا نقشهبرداری خاک, به عنوان روشی برای تعیین الگوی پراکنش خاک, توصیف و نمایش آن به شکل قابل فهم و تفسیر برای کاربران مختلف, پایه و اساس اطلاعات خاک برای مدلسازی محیطی میباشد. شناسایی عوامل و متغیرهای موثر در هر منطقه برای تهیه نقشههای بهتر, بسیارمهم میباشد. تهیه در این مطالعه از تکنیک درختان تصمیمگیری تصادفی ) 1RF ( جهت تعیین عوامل موثر بر تغییرات خاک در سطح حدود 60000هکتار از اراضی شهرستان هیرمند در دشت سیستان استفاده شد. تعداد 89 پروفیل خاک حفر و تشریح و گروههای بزرگ خاک تعیین گردید. 12 متغیرمحیطی شامل خصوصیات زمین, شاخص پوشش گیاهی و شاخص شوری به عنوان تخمین گر مورد استفاده قرار گرفته شدند و اهمیت متغیرهای مختلف در بیان تغییرات گروههای بزرگ خاک تعیین شدند. براساس نتایج متغیرهای شبکه کانالها, شاخص همگرایی, سطح ویژه حوزه و جهت شیببیشترین اهمیت را در بیان تغییرات گروههای بزرگ خاک داشتند و متغیرهای شیب و ارتفاع کمترین تاثیر را داشتند. با توجه به بازدیدهای میدانی به نظرمیرسد که روش RF به طور موفقی متغیرهای موثر در تشکیل خاک در اراضی مورد مطالعه )دشتهای سیلابی( را بیان نموده است و برای انتخاب متغیرهای تاثیرگذار در نقشهبرداری رقومی خاک مورد استفاده قرار گیرد

لینک کمکی