فایل (word) بررسی عمده ترین چالشهای محیط زیست ایران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی عمده ترین چالشهای محیط زیست ایران :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

محیط زیست مجموعه ای است از منابع انرژی, مواد بی جان )آب, خاک و هوا( و موجودات جاندار )گیاهان, جانوران و انسان( که این عوامل پیوسته در ارتباط با یکدیگرند . در میان چالش های زیست محیطی ایران آلودگی هوا ملموس ترین و مشهودترین تهدید است .شرط اساسی در حفاظتمحیط زیست برقراری تعادل میان عوامل تشکیل دهنده آن می باشد. محیط زیست وقتی در حال تعادل است که عوامل تشکیل دهنده آن از نظر کمی,کیفی و ارتباطی در شرایط مناسبی قرار گرفته باشند. هر گونه تغییر در هر یک از عوامل مورد اشاره بدون شک باعث تغییر در سایر عوامل شده که درنهایت موجب برهم خوردن تعادل و تغییر تناسب محیط زیست می گردد. آنچه که موجبات عدم تعادل محیط زیست را فراهم آورده و یا آنرا تهدید می نماید, بطور کلی تخریب یا آلودگی محیط زیست نامیده می شود. منشا و عامل اصلی آلودگی و تخریب محیط زیست انسان و عملکرد وی می باشد که متاسفانه امروزه به عنوان معضلی زیست محیطی از روند رو به رشدی برخوردار است.

لینک کمکی