فایل (word) بررسی سنتیک جذب فسفر توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی سنتیک جذب فسفر توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مطالعه, سنتیک جذب فسفر توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده با عصاره چای سبز ) G-nZVI (, پوست سبز گردو ) W-nZVI (, آویش ( Th-nZVI ( و پوست سبز پسته ) P-nZVI ( )شیمی سبز( بررسی شد. نتایج نشان داد که سنتیک جذب فسفر برای جاذبهای مورد مطالعه با مدل مرتبه شبهدوم تطابق دارد. حداکثر ظرفیت جذب برای G-nZVI , W-nZVI , Th-nZVI و P-nZVI 25 میلیگرم در گرم / 05 و 35 /30 ,05/53 ,35/ به ترتیب 53گزارش شد. نتایج نشان داد که نرخ جذب فسفر در مراحل اولیه سریع بوده و به تدریج با گذشت زمان کاهش یافته و پس از رسیدن به حالت تعادل تقریباً ثابتشد. همچنین, جذب فسفر توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سبز تقریباً بعد از چهار ساعت به حالت تعادل رسید و میزان جذب در این زمان به 55 درصد رسید . نتایج حاصل از این تحقیق نشان داد که می توان از نانوذرات آهن صفر ظرفیتی به عنوان جاذب مؤثر و کم هزینه و در عین حال قابل دسترس برای حذف فسفر از محلول های آبی استفاده نمود.

لینک کمکی