فایل (word) بررسی رنگ خاک به کمک دادههای طیفی سنجنده OLI و TIRS در یک خاک اینسپتی سول

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی رنگ خاک به کمک دادههای طیفی سنجنده OLI و TIRS در یک خاک اینسپتی سول :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

رنگ خاک یکی از خصوصیات فیزیکی آن محسوب می شود که نماینده برخی خصوصیات شیمیایی مانند اکسیداسیون و احیا , مواد آلی , میزان آهک و گچ و کانی های تشکیل دهنده خاک می باشد. اندازهگیری رنگ مواد درواقع مشاهده اثرهای متقابل انرژی و ماده است, یعنی رنگ وابسته به انرژی تابیدهشده و بازتابی از مواد است, انرژی بازتابی وابسته به خصوصیات خاک و سنگ و سنگریزههای سطح آن ازجمله ترکیب شیمیایی, اندازه ذراتو پستیوبلندی سطح آن میباشد, همه این عوامل تعیینکننده ویژگی بازتاب طیفی خاک میباشند و این بازتابها بهعنوان رنگ مواد ثبت میشوند. دراین تحقیق جهت بررسی رنگ خاک از دادههای طیفی ماهواره لندست سنجنده OLI و TIRS مربوط به سال 2112 استفاده شد. بازدیدهای میدانی, در تیرماه به علت طول روز بلند و تنک بودن پوشش گیاهی جهت بررسی رنگ خاک انجام شد. اجزای رنگ فقط در نقاطی که فاقد پوشش گیاهی بودبررسی شد. همبستگی بین درجات روشنایی حاصل از باندهای طیفی با اجزای رنگ اندازهگیری شدهی در سایتهای مطالعاتی نشان داد, از بین سه جز رنگ, بین والیو با باند 3 و باند 6 به ترتیب همبستگی 0/34و0/39 در سطح 39 درصد وجود داشت.

لینک کمکی