فایل (word) بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی خصوصیات میکرومورفولوژی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

خاکها میتوانند اطلاعات مهمی را در ارتباط با شرایط اقلیمی, توپوگرافی و ماده مادری به ما دهند. یکی از تکنیکهای مهم در شناسایی و تفسیرخاکها, بررسیهای میکرومورفولوژی میباشد. که ارتباط نزدیکی بین خصوصیات میکرومورفولوژی و فرایندهای تشککی و تکامک خکاک و کود دارد.پژوهش حاضر برای مطالعه میکرومورفولوژی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در نوب شکرقی شهرسکتان کرمکانقرار دارد. رژیم رطوبتی و حرارتی این منطقه به ترتیب اریدیک و ترمیک میباشد. پس از مطالعات صحرایی و نمونهبرداری از خاکهای منطقه و انجامآزمایشهای فیزیکی و شیمیایی, از بین هفت پروفی حفر شده, تعداد چهار پروفی به عنوان شاهد برای مطالعات میکرومورفولوژی انتخاب گردیدند. در نهایت خاکها توسط دو سیستم ردهبندی آمریکایی و هانی نیز طبقهبندی گردیدند. افقهای Bk , By , Bw و C غالب افقهای زیرسطحی این منطقه را تشکی میدهند. نتایج تحقیق حاکی از و ود نودولهای کلسیت و پوششهای آنها و همچنین صفحات در هم قف شده گچ و پرشدگی انها میباشد

لینک کمکی