فایل (word) بررسی خصوصیات فیزیکی, شیمیایی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی خصوصیات فیزیکی, شیمیایی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

با توجه به اهمیت زیاد شناخت و بررسی نوع خاک و خصوصیات ان در استفاده صحیح از منابع, تحقیق حاضر به منظور بررسی خصوصیات فیزیکی,شیمیایی و ردهبندی خاکهای منطقه گلباف انجام گرفت. منطقه مورد مطالعه در جنوب شرق شهرستان کرمان واقع شده است. رژیم رطوبتی و حرارتی این منطقه به ترتیب اریدیک و ترمیک میبا شد. نتایج تحقیق ن شان داد که هدایت الکتریکی خاکهای منطقه پایین و بین 0/26تا4/5دسی زیمنس برمترمتغیر می باشد واکنش خاک بین 7/45تا8/85 متغیر است همچنین میزان اهک دراین نمونه ها بالا و بین 4/25تا74/5 درصد متغیر می باشد گچ ثانویه به استثنا پروفیل های 1 و 3 در سایر پروفیلها مشاهده نشد. بر اساس نتایج به دست آمده در این تحقیق مواد مادری و توپوگرافی از عوامل اصلی و مهم در تشکیل و تکامل خاک در این منطقه میباشند.

لینک کمکی