فایل (word) بررسی جمعیت میکروبی گرد و غبار در یک رخداد طوفان درمناطق شهری دشت سیستان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی جمعیت میکروبی گرد و غبار در یک رخداد طوفان درمناطق شهری دشت سیستان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

طوفانهای گرد و غبار بهدلیل خصوصیات معدنی و آلی و میکروارگانیسمهای متصل به ذرات آن میتوانند آسیبهای زیادی به محیط زیست و سلامت افراد منطقه وارد کند. هدف از این تحقیق بررسی جمعیت باکتریایی و قارچی موجود در گرد و غبار حمل شده در یک- طوفان در منلطق شهری دشت سیستان است. گرد و غبار توسط نمونهگیر سیفونی در طول طوفان بسیار شدید گرد و غبار طی روزهای 6- 9شهریور ماه سال 1394 از 5 شهرستان شمالی استان سیستان و بلوچستان جمعآوری شد و سپس جمعیت میکروبی این گرد و غبار با روش کشت درون پتریدیش تعیین شد. نتایج نشان داد که جمعیت باکتریایی گرد و غبار شهرستان هیرمند بیشترین ) 1875000 CFU ( و هامون کمترین مقدار) 150000 CFU ( در منطقه است و همچنین جمعیت قارچی شهرستان زابل بیشترین ) 833 CFU ( و شهرستان هیرمندکمترین ) 333 CFU ( مقادیر را دارا بودند. بیشترین و در شهرستان هامون کمترین مقدار در منطقه سیستان بوده است. این نتایج همخوانی خوبی با بروز بیماریهای تنفسی در منطقه داشته که نشان از نقش بیولوژیک ریزگردها در به خطر انداختن سلامت ساکنین منطقه و مخاطرات زیست محیطی دارد.

لینک کمکی