فایل (word) بررسی جذب و واجذب فسفر و کروم توسط بنتونیت و بنتونیت اصلاح شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی جذب و واجذب فسفر و کروم توسط بنتونیت و بنتونیت اصلاح شده با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

در این مطالعه, جذب فسفر و کروم توسط بنتونیت و بنتونیت اصلاح شده توسط نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز بررسی شد. هدف اصلی این پژوهش بررسی همدماهای جذب و واجذب فسفر و کروم برای بنتونیت طبیعی و بنتونیت اصلاح شده توسط نانوذرات آهن است. نتایج حاصل حاکی از آنا ست که همدمای جذب سطحی کروم و فسفر از مدل لانگمویر پیروی میکند و حداکثر ظرفیت جذب بنتونیت ا صلاح شده برای ف سفر و کروم بهترتیب 27/63و60/56 میلیگرم در گرم است. در حالیکه حداکثر ظرفیت بنتونیت طبیعی برای جذب فسفر و کروم بهترتیب 4/61و 1/34میلی گرم درگرم گزارش شد. برای هر دو جاذب, منحنیهای حا صل از برازش دادههای جذب و واجذب ف سفر و کروم بر هم مطبق نیست که ن شان دهندهای غیر برگ شتپذیر بودن فرآیند جذب ا ست و در انتهای آزمایش واجذب میزان فسفر و کروم رها شده از بنتونیت اصلاح شده به ترتیب 9 و 14 درصد بود. بهطورکلی نتایج حاصل از این پژوهش ن شان داد که لایه پو شانی رس بنتونیت با نانوذرات آهن صفر ظرفیتی سنتز شده به روش سبز منجر به افزایش ظرفیت جذب آن برای عنا صرفسفر و کروم گردید

لینک کمکی