فایل (word) بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در دو منطقه مالچپاشی شده و شاهد درروستاهای اطراف جاسک

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تنوع زیستی پوشش گیاهی در دو منطقه مالچپاشی شده و شاهد درروستاهای اطراف جاسک :


سال انتشار : 1395تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

پدیده فرسایش به عنوان یکی از اصلیترین فرآیندهای تخریب اراضی در مناطق مختلف دنیا از جمله ایران به شمار میآید. این پدیده از یک طرف باعث فرسایش شدید خاک و کاهش حاصلخیزی اراضی و در نتیجه هجوم ماسههای روان به اراضی کشاورزی, مناطق مسکونی و... میشود. یکی از5× راههای تثبیت ماسههای روان استفاده از مالچهای نفتی میباشد. برای بررسی پوشش گیاهی در دو منطقه مالچپاشی شده و شاهد, تعداد 33 پلات ) 5مترمربعی( در منطقه مالچپاشی و 33 پلات دیگر در منطقه شاهد پیاده شد. نمونهبرداری از منطقه موردمطالعه در آبان ماه 1334 انجام شد. تمامی شاخصهابا استفاده از نرمافزار Past محاسبه گردید و در محیط نرمافزار SPSS مورد مقایسه و تجزیه وتحلیلهای آماری قرار گرفت. نتایج بررسی آماری مقایسه شاخصهای تنوع سیمپسون, تنوع بریلیوین, تنوع فیشر- آلفا, غنا منهینیک و غالبیت گونهای برگر- پارکر پوشش گیاهی بین دو منطقه مالچپاشی شده و شاهد, نشانمیدهد که دو منطقه با یکدیگر اختلاف معنیداری ندارند و مالچ نفتی تاثیری روی پوشش گیاهی بومی منطقه موردنظر پس از گذشت تقریبا 14 سال از مالچ پاشی را نداشته است.

لینک کمکی