فایل (word) بررسی تغییرات مکانی فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود, استان کرمانشاه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تغییرات مکانی فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود, استان کرمانشاه :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

خاکبادها که طوفانهای حاوی ریزگرد میباشند, به طور گسترده در مناطق خشک و نیمهخشک جهان و بهویژه در عرضهای جغرافیایی کم رخ میدهند و در سالهای اخیر سبب نگرانیهای بسیاری در حوزههای انسانی و محیطی شدهاند. میزان و نرخ فرونشست ریزگردهای اتمسفری دارایتغییرپذیری زمانی و مکانی است. در این پژوهش پراکنش مکانی نرخ فرونشست ریزگرد اتمسفری در شهرستان جوانرود, از مناطق مرزی استانکرمانشاه, طی فصول تابستان و پاییز 4931 مورد بررسی قرار گرفت. نمونهبرداری مجموعاً در 93 نقطه در سطح شهر و برخی روستاهای اطراف انجام شد. با توجه به نقشه پراکنش مکانی بیشترین نرخ فرونشست ریزگرد اتمسفری مربوط به ناحیه نزدیک به مرز کانون جوشش ریزگردی )کشور عراق( بوده و از غرب به شرق منطقه مطالعاتی با فاصله گرفتن از این کانون ریزگردی و نیز با افزایش ارتفاع نقاط از سطح دریا نرخ فرونشست کاهش مییابد.

لینک کمکی