فایل (word) بررسی تغییرات مکانی ترسیب کربن آلی خاک در منطقه کویر میقان

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تغییرات مکانی ترسیب کربن آلی خاک در منطقه کویر میقان :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

به منظور بررسی تغییرات مکانی ترسیب کربن خاک در منطقه کویر میقان, مشخصات فیزیکی خاک و درصد کربن آلی خاک در هر منطقه )طبقات پوشش گیاهی, طبقات ارتفاعی, طبقات میانگین بارندگی و ...( برداشت شد. پس از نمونهبرداری با انتقال نمونهها به آزمایشگاه آب و خاک, مقادیر سهپارامتر درصد کربن آلی خاک, مقدار کربن آلی خاک و کل ترسیب کربن خاک تعیین شد. سپس اطلاعات تحقیق شامل آمار توصیفی, تجزیه واریانس ومقایسه میانگینهای طبقات با استفاده از نرمافزارهای Excel و SPSS تعیین گردید. در مرحله بعد به منظور نمایش گرافیکی تغییرات مکانی پارامترهایدرصد کربن آلی خاک, مقدار کربن آلی خاک و کل ترسیب کربن خاک محدوده مطالعاتی, اقدام به تهیه نقشههای پهنهبنادی با استفاده از آنالیزهای زمین آماری و سیستم اطلاعات جغرافیایی ) GIS ( شد. نتایج تغییرات مکانی پارامتر کل ترسیب کربن خاک نشان داد که بیشترین میزان کل ترسیبکربن خاک بیشتر از 3433 گرم بر متر مکعب بوده که در جنوب تالاب میقان قرار دارد. مناطق شرقی حوضه کمترین میزان کل ترسیبکربن خاک را نشانداشتند )کمتر از 2252 گرم بر متر مکعب(. با بررسی نقشه خطوط همباران مشخص گردید که مناطق شرقی و شمال شرقی کمترین مقدار بارندگی را داشتند.

لینک کمکی