فایل (word) بررسی تغییرات پوشش گیاهی شهرستان جیرفت با استفاده ازتکنولوژی سنجش از دور

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تغییرات پوشش گیاهی شهرستان جیرفت با استفاده ازتکنولوژی سنجش از دور :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :10

چکیده مقاله:

استفاده از تصاویر ماهوارهای, در بررسی تغییرات پوشش گیاهی, یکی از روش های کاربردی و موثر است. زیرا در این روش, مشکلاتی نظیر, عدم دسترسی به داده های مکانی در ابعاد وسیع و همچنین در دسترس نبودن داده های معتبر از گذشته, وجود ندارد . تجزیه و تحلیل تغییرات پوشش گیاهی,یکی از ارکان مهم در تولید اطلاعات, جهت پیش بینی بلایای طبیعی, ارزیابی خسااارات, و برنامه ریزی جهت حفاظت از محیط زیساات اساات. در اینپژوهش, از تصاویر ماهواره ای TM ) لندست 5 )سال 1731 و OLI لندست 8 )سال 1711 ( جهت بررسی تغییرات پوشش گیاهی, در یک بازه زمانی 15ساله, برای شهرستان جیرفت, واقع در جنوب استان کرمان, استفاده شده است. جهت این امر, ابتدا مقدار شاخص NDVI دو تصویر ذکر شده محاسبه شده ا ست و سپس تصاویر NDVI به 5 کلاس, آب و برف, خاک و سنگ, پو شش گیاهی ضعیف, پو شش گیاهی خوب و پو شش گیاهی عالی طبقه بندی گردیده است. در نهایت, با مقایسه دو تصویر طبقهبندی شده مربوطه, از طریق مدل LMM , تغییرات پوشش گیاهی, استخراج شده است. نتایجاین تحقیق بیانگر این موضوع بود که تغییرات مساحت کلاس ها هم سو نبوده است, به طوری که در برخی کلاس ها افزایش مساحت و در برخی دیگرکاهش م ساحت رخ داده ا ست. بی شترین کاهش م ساحت مربوط به کلاس پو شش گیاهی ضعیف بوده ا ست, که از مقدار 151111.15 هکتار به مقدار 11211.28 هکتارکاهش یافته ا ست. و بی شترین افزایش م ساحت مربوط به کلاس خاک و سنگ بوده ا ست, که از مقدار 518113.33 هکتار به مقدار 185312.75 افزایش یافته است.

لینک کمکی