فایل (word) بررسی تعادل تغذیهای باغهای لیموترش در استان هرمزگان با استفاده ازشاخص DOP

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تعادل تغذیهای باغهای لیموترش در استان هرمزگان با استفاده ازشاخص DOP :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :6

چکیده مقاله:

شاخص انحراف از درصد بهینه DOP روشی ساده است که میتوان برای طراحی برنامههای کوددهی متعادل استفاده کرد. این شاخص نشان دهنده وضعیت تغذیهای گیاه و کمبود و یا زیادی عناصر غذایی در گیاه بوده و میتواند برای اولویتبندی نیاز گیاه به عناصر غذایی استفاده شود. برایانجام این تحقیق 06 باغ لیموترش در نظر گرفته شد. نمونهبرداریهای مربوط به برگ و همچنین اندازهگیری عملکرد انجام شد. متوسط شاخص انحراف Mn> Fe> Zn> N> K> Cu> Cl> B> P تعیین گردید. توصیه میشود با توجه به نتایج این تحقیق, مصرف عناصر کممصرف منگنز, آهن و روی در این باغها در اولویت قرار گیرد

لینک کمکی