فایل (word) بررسی تأثیر مایهزنی سیانوباکترییها و باکتری آزوسپریلوم بر غلظت نیتروژن در برنج

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی تأثیر مایهزنی سیانوباکترییها و باکتری آزوسپریلوم بر غلظت نیتروژن در برنج :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مدیریت پایدار منابع خاک و محیط زیست (کیفیت, سلامت و امنیت خاک)

تعداد صفحات :8

چکیده مقاله:

برنج) Oryza sativa ( یکی از غذاهای اصلی و مهم مردم جهان میباشد که سالیانه تقریب ا 35 تا 07 درصد از کالری مورد نیاز 3 میلیارد نفر ازجمعیت دنیا را تأمین میکند. در 114 کشور برنج کشت میشود که در بیش از 57 کشور, میزان تولید سالانه آن, 177 هزار تن یا بیشتر میباشد . سطحزیر کشت این گیاه زراعی در ایران در حدود 037 هزار هکتار با تولید سالیانه سه میلیون و دویست هزار میباشد در این تحقیق تأثیر یک جدایه از باکتریهمیار )آزوسپریلوم( و دو جدایه از سیانوباکتر و اثر توأم آنها بر رشد و نمو گیاه برنج رقم فجر بررسی شد, برای جداسازی سیانوباکتر از برخی شالیزارهایمناطق غالب شمال و شمال شرق ایران نمونهبرداری صورت گرفت جدایه سیانوباکتر که دارای توانمندی تثبیت نیتروژن مولکولی بیشتری بود جداسازی و خالصسازی گردید. به این منظور آزمایش گلدانی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلوکهای کاملا تصادفی با 4 تکرار به اجرا در آمد. طوری که سطوح ارقام به صورت فاکتور سیانوباکتر در سه سطح ) جدایه 1, جدایه 2 و شاهد( و آزوسپریلوم در دو سطح )جدایه و شاهد( و کود در چهار سطح ) شاهد,37 در صد, 07 درصد و 177 درصد( قرار گرفت. در پایان, بررسی عملکرد گیاه برنج اندازهگیری و تجزیه آماری انجام گردید. نتایج نشان داد که استفاده توام بالاترین مقادیر کود شیمیایی به همراه سیانوباکتر و آزوسپریلوم در افزایش عملکرد تأثیرگذار میباشد. استفاده توام بالاترین مقادیر کود شیمیایی به همراه سیانوباکتر و آزوسپریلوم در افزایش نیتروژن تأثیرگذار بوده است

لینک کمکی