فایل (word) بهینه سازی مسیر افقی راه ها در یک کریدور مشخص

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بهینه سازی مسیر افقی راه ها در یک کریدور مشخص :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

یافتن یک مسیر بهینه که دو نقطه ی پایانی را در یک کریدور تعیین شده به هم متصل م ی سازد , مسئله ی پیچیده ای است که نیازمند حل سه مسئله ی فرعی وابسته به هم است, یعنی مسائل بهینه ساز ی مس یر افق ی,مسیر عمودی و عملیات خاکی. در این پژوهش یک مدل دو سطحی نوین توسعه داده می شود, که این سه مسئله را با هم ترکیب می کند. سطح بیرونی مدل, مسیر افقی را بهینه می سازد و سطح داخل ی مدل مسئله ی بهینهسازی مسیر عمودی با در نظر گرفتن استقرار عملیات خاکبرداری بر ای ی ک مس یر افق ی ثابت, حل م ی شود . الگوریتم های بهینه سازی به منظور حل مسئله ی بیرونی مورد استفاده قرار می گیرند . نت ایج مدل , ی ک مس یر بهینه ی افقی به شکل یک منحنی خطی-دایره ای و یک مسیر بهینه ی عمودی به شکل یک نوار درجه دوم فراهم می آورد. مدل بر روی داده های واقعی نیز مورد استفاده قرار گرفت. نتایج عدد ی نشان داد که این روش مس یرطراحی شده توسط مهندسان عمران برای راه ها را بطور متوسط تا 27 % ارتقا می بخشد, که این امکان صرفه جویی در هزینه ها را در پی دارد.

لینک کمکی