فایل (word) بهینه سازی خدمات سرویس کارکنان با استفاده از پایگاه داده های مکانیGIS مطالعه موردی - سرویس کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بهینه سازی خدمات سرویس کارکنان با استفاده از پایگاه داده های مکانیGIS مطالعه موردی - سرویس کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

سرویس های ثبت نامی جزئی از خدمات حمل ونقل شبه همگانی محسوب می شود. این خدمات بطور معمول برای مسافرانی که مسیر روزانه ی ثابتی دارند, استفاده می شوند. ارائه این خدمات به یک مجموعه ی بزرگ تا حد زیادیموجب کاهش تراکم ترافیک شهر می شود. این درحالیست که ارائه این خدمات بدون مدیریت و برنامه ریزی مناسب, دشوار و همراه با صرف هزینه های اضافی خواهد بود. بهینه سازی این خدمات از جمله روش های سودمندی است کهبه دنبال کاهش این هزینهها است. هدف این مقاله ارائه راهکاری مناسب برای برای بهینه سازی خدمات و کاهش این هزینه هاست. برای این منظور پس از شناخت وضع موجود, الگوی بهینه سازی و مراحل آن معرفی شده اند و در نهایت این الگو بر روی خدمات سرویس کارکنان شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه, پیاده سازی شده است. دراین مطالعه همچنین, برای مقایسه شبکه بهینه با وضع موجود, شاخص هایی چون؛ مسافر بر کیلومتر, هزینه به ازای هر مسافر, نسبت تقاضا به ظرفیت و ... تعریف شده است. مقایسه این شاخص ها نشان می دهد که پس از پیادهسازی مراحل بهینهسازی, هزینه ارائه خدمات حدود 43 % نسبت به وضع موجود کاهش پیدا کردهاست.

لینک کمکی