فایل (word) بهبود پخش همگانی در شبکه های موردی خودرویی

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بهبود پخش همگانی در شبکه های موردی خودرویی :


سال انتشار : 1394تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

استانداردهای ارتباطی موجود در شبکه هایVANET بیان کننده ی شیوه های انتقال اطلاعات در شبکه ه ای ب ین خودرویی می باشند و تاثیر بسیار زیادی بر عملکرد شبکه دارند. کیفیت سرویس خدمات در نرم افزاره ای به کارگرفته شده در شبکه های بین خودرویی, بیان کننده ی میزان اهمیت آن ها در جلوگیری از بروز حوادث است. در این مقاله سعی بر آن شده تا با بهبود مشکلات لایه یMAC در زمان رخ دادن تصادم در شبکه, بتوان سطح بهتر ی از کیفیت خدمات را ارائه نمود. الگوریتم CB-TDMA پیشنهاد شده در این مقاله دربرگ یرنده ی روند ی به منظور تخصیص کانال با بهره وری بالاتر نسبت به روش های موجود کنونی است. در این روش به کمک خوشه بندی, امکان دسترسی به کانال برای خودروهای حامل اطلاعات ایمنی و غیرایمنی ارتقا پیدا کرده است. الگور یتم ,CB-TDMA بر روی نرم افزار NS-2 جهت مقایسه ی عملکرد آن با استاندارد 802,P IEEE تحت شر ایط واقع ی شبکه ه ای VANET شبیه سازی شده و نتایج بدست آمده از آن بیان کننده ی کاهش میزان از دست رفتن بسته ها و بهبود قابل توجه متوسط تاخیر انتها به انتهای داده های ارسالی نسبت به 802, P IEEE می باشد.

لینک کمکی