فایل (word) بررسی و تحلیل یکپارچهسازی سیستم حملونقل عمومی با شبکهی دوچرخه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی و تحلیل یکپارچهسازی سیستم حملونقل عمومی با شبکهی دوچرخه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :21

چکیده مقاله:

امروزه کلانشهرهای کشور ما با مشکلات عدیدهای در حوزه حمل ونقل و ترافیک درون شهر ی همانند ازدحام ترافیکی روزافزون به ویژه در بخش مرکزی شهرها, سهم پایین استفاده از حملونقل عمومی و غیرموتوری, مصرفبالای سوخت و بروز انواع آلودگی روبرو هستند. در جهت کاهش بازتابهای منفی حمل ونقل و کاهش مسائل مذکور سیاستها, راهکارها و اقدامات متعددی به کارگرفته شده است. ادامه روند موجود, قرابت اندک ی با اصولحملونقل پایدار دارد. راهبرد حملونقل یکپارچه با هدف یکپارچهسازی و هماهنگ نمودن خدمات عبور و مرور در راستای دستیابی به چشمانداز حملونقل پایدار در بسیاری از شهرها نتایجی مطلوبی را در پی داشته و نقش بسزاییرا در ساماندهی وضعیت عبور و مرور در بخش مرکزی شهرها ایفا نموده است. از این رو, پژوهش حاضر به بررسیابعاد راهبرد یکپارچهسازی حملونقل عمومی و شبکه دوچرخه و تجربیات در این زمینه پرداخته و با یک بررسی کارشناسی راهکارهایی را در ارتباط بکارگیری این رویکرد در بخش مرکزی شهرها همانند محدودههای ترافیک ارائهمینماید. یافتههای پژوهش نشان میدهد که یکپارچهسازی حملونقل و عمومی و دوچرخه در بخش مرکزی شهرها نیازمند ایجاد یک سیستم دوچرخه اشتراکی و تعبیه پارکینگهای دوچرخه در پایانههای اتوبوسرانی و ایجاد ایستگاههای دوچرخه در ایستگاههای اتوبوس و مترو است.

لینک کمکی