فایل (word) بررسی و تحلیل میزان زمان هدر رفته اولیه و نرخ جریان اشباع در تقاطع های چراغدار (مطالعه موردی: شهر اصفهان)

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی و تحلیل میزان زمان هدر رفته اولیه و نرخ جریان اشباع در تقاطع های چراغدار (مطالعه موردی: شهر اصفهان) :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :18

چکیده مقاله:

از مهم ترین پارامترهای تاثیرگذار بر روی زمان بندی چراغ های راهنمایی می توان به زمان هدر رفته اولیه اشاره نمود. از آن جا که مطالعات کمی در کشور ما در ارتباط با تعیین میزان افت شروع صورت گرفته است و اکثرکارشناسان حمل و نقل و ترافیک به استفاده از مقدار پیش فرض 2 ثانیه آیین نامه ظرفیت راه های آمریکا اکتفا می نمایند, لذا ضرورت تعیین این پارامتر با توجه به شرایط ترافیکی و رفتار رانندگان در ایران امری ضروری واجتناب ناپذیر است . نتایج حاصل از 27 ساعت فیلم برداری و بررسی 24475 سرفاصله زمانی تخلیه در 3 تقاطعچراغدار در شهر اصفهان نشان می دهد که استفاده از روش پیشنهادی آیین نامه ظرفیت راه های آمریکاHCM جهت محاسبه سرفاصله زمانی اشباع , باعث بیشتر شدن مقادیر این پارامتر گردیده و در نتیجه باعث به دست آمدن میزان زمان هدر رفته و نرخ جریان اشباع کمتری در مقایسه با نتایج این مطالعه می گردد. میزان افت شروع به دست آمده برای 3 تقاطع مورد مطالعه توحید – دانشگاه اصفهان, تختی و صائب – مطهری به ترتیب برابر3/28 ثانیه 3/1 ثانیه و 3/04 ثانیه می باشد. این آیین نامه مکان تثبیت سرفاصله های زمانی را خودروی پنجم اعلام می نماید در صورتی که در این مطالعه بیشترین فراوانی مکان تثبیت بین خودروهای ششم تا هشتم مشاهده شد

لینک کمکی