فایل (word) بررسی و ارزیابی اثر اجرای طرح محدودیت تردد نوبتی وسایل نقلیه بر میزان درآمد واحدهای تجاری –خدماتی مطالعه موردی: خیابان امام خمینی شهر ارومیه

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی و ارزیابی اثر اجرای طرح محدودیت تردد نوبتی وسایل نقلیه بر میزان درآمد واحدهای تجاری –خدماتی مطالعه موردی: خیابان امام خمینی شهر ارومیه :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :17

چکیده مقاله:

معابر قدیمی بافت مرکزی شهر و وجود برخی از مراکز مهم تجاری, اداری و خدماتی در محدوده مرکزی و کمبودظرفیت شبکه معابر, کمبود پارکینگ, افزایش روز افزون تعداد خودروها, فرسوده بودن اکثر وسایل نقلیه همگانی وشخصی باعث تراکم ترافیک وسایل نقلیه, بهویژه در ساعات اوج در محدوده مرکزی شهر میگردد. این موضوع منجر به مشکلات اجتماعی نظیر تراکم ترافیک, آلودگی هوا تصادفات و غیره میشود. یکی از روشهای حل اینمشکل اجرای طرح محدودیت زمانی و مکانی بر اساس شماره پلاک و روزهای هفته است. تحقیق حاضر از نوع تحلیلی-کاربردی است و با استفاده از روش کمی به تجزیه و تحلیل تاثیر طرح محدودیت تردد نوبتی وسایل نقلیهبر میزان درآمد واحدهای تجاری-خدماتی موجود در خیابان امام خمینی شهر ارومیه پرداخته است. ارتباط و اثرگذاری متغیرهای مستقل جمعیت, تورم و ترافیک بر متغیر وابسته میزان درآمد واحدهای تجاری-خدماتی در محیط نرم افزارSPSS مورد پردازش قرار گرفته و نتایج بدست آمده نشان میدهد که0/97 درصد از تغییرات متغیر وابسته توسط متغیرهای مستقل تحقیق تبیین میشود. با اعمال طرح محدودیت تردد نوبتی وسایل نقلیه در خیابان امام خمینی شهر ارومیه ترافیک وسایل نقلیه به میزان زیادی کاهش پیدا نموده است و این امر باعث کاهش میزان درآمد واحدهای تجاری -خدماتی موجود در این محور مورد مطالعه شده است

لینک کمکی