فایل (word) بررسی نقش مشارکت اجتماعی مردمی در مدیریت ترافیک شهری به منظور تسهیل در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه موردی منطقه 6 تهران

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن فایل (word) بررسی نقش مشارکت اجتماعی مردمی در مدیریت ترافیک شهری به منظور تسهیل در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه موردی منطقه 6 تهران :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : پانزدهمین کنفرانس بین المللی مهندسی حمل و نقل و ترافیک

تعداد صفحات :24

چکیده مقاله:

در این پژوهش که به فایل (word) بررسی نقش مشارکت اجتماعی مردمی در مدیریت ترافیک شهری به منظور تسهیل در سیستم حمل و نقل شهری مطالعه موردی منطقه 6 تهران و رویکرد غالب این تحقیق پیمایشی و از نوع همبستگی بوده, لذا به منظور گردآوری داده های تکمیلی و رسیدن به نتایج دقیق تر از رهیافت های دیگر از جمله پژوهش اسنادی و میدانی بهره گرفته شده بود. جامعه آماری پژوهش را جمعیت منطقه 6 تهران که براساسسرشماری سال 1390 ایران, 229,980 نفر 73,212 خانوار شامل 110,751 مرد و زن 119,229 می باشد, شیوه نمونه گیری از نوع تصادفی طبقه ای سیستماتیک متناسب با حجم بوده است. تمامی آزمون های توصیفی واستنباطی از طریق نرم افزارspss انجام شده است. آزمون های همبستگی ضریب پیرسون و رگرسیون چند متغیره استفاده شده است. مهمترین یافته های این پژوهش عبارت بوده است: - رابطه بین پایگاه اجتماعی خانواده,(شغل سرپرست خانوار, نوع مسکن) و مدیریت ترافیک شهری به منظور تسهیل و عدم رابطه بین درآمد و هزینه, ومدیریت ترافیک شهری به منظور تسهیل در سیستم حمل ونقل شهری. - رابطه بین آموزش و فرهنگ سازی تبلیغات رسانه ای, در مدیریت ترافیک شهری به منظور تسهیل در سیستم حمل و نقل شهری. - رابطه بین مشارکت شهروندان, در مدیریت ترافیک شهری به منظور تسهیل در سیستم حمل و نقل شهری.

لینک کمکی